Provozní řád Best hotel Garni 2021

Provozní a ubytovací řád

 1. Hotel ubytuje hosta, který se řádně přihlásí k pobytu. Host ihned po svém příchodu předloží na recepci pracovníkovi hotelu platný průkaz totožnosti.
 2. Recepce hotelu otevřena od 9:00 – 21:00, pokud není uvedeno jinak.
 3. Objednal-li si host jednolůžkový pokoj a jeho objednávka mu byla neprodleně potvrzena, účtuje hotel hostovi cenu jen za jednolůžkový pokoj, i když je host ubytován ve více lůžkovém pokoji.
 4. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Prodloužení možné do 10:00 v den, kdy měl host plánovaný odjezd.
 5. Za peníze a cenné věci hostů hotel neodpovídá, hotelový trezor není k dispozici.
 6. Ve svém pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce hotelu a to v době od 8:00 – 22:00 hodin.
 7. Host užívá pokoj, který si zaplatil. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li host do této doby, může mu hotel účtovat pobyt za následující den.
 8. Ubytování hostů je od 14:00 do 21:00 hodin. Host, který požaduje ubytování před 10:00 hodinou, platí ubytování za předcházející noc.
 9. V pokoji a ve společných prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrického zařízení. Při porušení těchto zásad může být hostovi uložena sankce až do výše 5 000,- nebo do výše způsobené škody.
 10. V hotelu není dovoleno používat hostovi elektrické spotřebiče mimo spotřebičů pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů, masážní strojek apod.)
 11. Host je povinen před odchodem z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzamknout pokoj a klíč od pokoje odevzdat na recepci.
 12. Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty.
 13. Hotel je nekuřácký. Při porušení pokuta 500,-.
 14. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich dobrý zdravotní stav. Cena za umístění zvířat je účtovaná dle ceníku.
 15. V době od 22:00 – 7:00 hodin se dodržuje na hotelu noční klid.
 16. Za škody, které host svým jednáním způsobil, zodpovídá do výše opravy či výše pořízení nové věci.
 17. Za ubytování a poskytnutí služeb je povinen host zaplatit před poskytnutím ubytování či služeb, dle platného ceníku.
 18. Ceník přechodného ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí v recepci hotelu.
 19. Případné stížnosti hostů a jejich případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu na adrese: recepce@besthotelgarni.cz
 20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že host tato ustanovení poruší má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit ještě před uplynutím dohodnuté ubytovací doby.
 21. Výměna lůžkovin probíhá 1x týdně, pokud doba pobytu přesáhne 1. týden. Ručníky se mění maximálně po 2 dnech.
 22. Ubytovací řád platí od: 1.12.2021 Best hotel Garni

———————————————————————————————————

Operating and accommodation rules

 1. The hotel will accommodate a guest who has duly registered to stay. The guest will present
  a valid ID to the hotel staff upon arrival.
 2. The hotel reception is open from 9:00 am until 9:00 pm., unless otherwise stated.
 3. If a guest has booked a single room and has confirmed his / her order immediately, the
  hotel will charge the guest only for a single room, even if the guest is staying in a multiple
  bed room.
 4. If the guest asks for an extension of the accommodation, the hotel may offer a different
  room than the one in which he / she originally stayed. Extension possible until 10:00 am on
  the day the guest was scheduled to leave.
 5. The hotel is not responsible for the money and valuables of the guests, the hotel safe is not
  available.
 6. In his / her room, the guest can only receive visitors with the agreement of the hotel
  receptionist from 8:00 am to 10:00 pm.
 7. The guest uses the room he / she has paid. The guest will check out by 10:00 am on the last
  day of the stay at the same time to vacate the room. If the guest fails to do so by this time,
  the hotel may charge the guest the following day.
 8. Guest accommodation is from 2:00 pm until 9:00 pm. Guests who check in before 6:00 am will pay the price of the previous night. Guests requesting check-in before 10:00 am are also charged for the previous night.
 9. In the room and in the common areas of the hotel, the guest may not move the equipment,
  make adjustments or interfere with the electrical equipment without the permission of the
  hotel management. Violation of this policy may result in a penalty of up to 5.000 CZK or up
  to the amount of damage caused.
 10. The hotel is not allowed to use electric appliances outside the appliances for personal
  hygiene (shaver, hair dryer, massage machine, etc.)
 11. The guest is obliged to close the water closures, turn off the lights, lock the room and leave
  the room key at the reception before leaving the room.
 12. The guest is not allowed to take sports equipment and objects into the room.
 13. The hotel is non-smoking. In case of violation, a fine of 500 CZK.
 14. Dogs and other animals may only be accommodated in a hotel if the owner demonstrates
  their good health. The price for placing animals is charged according to the price list.
 15. At night from 10:00 pm to 7:00 am, the hotel maintains a quiet night.
 16. The guest is liable for any damage caused by his / her actions up to the amount of repair or
  purchase of a new thing.
 17. The guest is obliged to pay for accommodation and services before providing
  accommodation or services according to the valid price list.
 18. The price list for temporary accommodation and ancillary services is available at the hotel
  reception.
 19. Any complaints of guests and their possible suggestions for improvement of the hotel’s
  activities are accepted by the hotel management at the address: recepce@besthotelgarni.cz
 20. The guest is obliged to observe the provisions of these accommodation rules. If the guest
  breaches these provisions, the hotel management has the right to withdraw from the
  contract for the provision of accommodation services before the expiry of the agreed
  accommodation period.
 21. Bed linen is changed once a week if the period of stay exceeds 1 week. Towels are changed
  after a maximum of 2 days.
  Accommodation regulations are valid from: 1.12.2021